Mật khẩu: Người dùng: ĐĂNG NHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN Trần Nguyên Đồng - Số phone: 2398 Hoàng Văn Chiến- Số phone : 8903 Nhóm quản trị website: TRA CỨU SỐ LIỆU LƯƠNG Phòng Xử lý thông tin Trung tâm CNTT&LL