Trước tháng 2 năm 2013
Từ tháng 2 năm 2013

Nhằm phục vụ việc kịp thời tra cứu lương  của CBCNV và sử dụng thống nhất chương trình lương toàn LD VietSovPetro, chương trình tra cứu lương có sự thay đổi về sự tra cứu như sau:

TRA CỨU SỐ LIỆU LƯƠNG