TRA CỨU SỐ LIỆU LƯƠNG Liên doanh VietsovPetro
Chọn đơn vị để tra cứu thông tin lương:
Bộ máy điều hành Bảo vệ - Trường KTNV:
Trung tâm AT
Xí nghiệp khai thác:
Viện NCKH&TK:
Xí nghiệp khoan và sửa giếng
Xí nghiệp khí:
Xí nghiệp xây lắp:
Xí nghiệp cơ điện:
Xí nghiệp địa vậy lý:
Trung Tâm CNTT&LL
Xí nghiệp Dịch vụ:
Trung Tâm Y tế:
Xí nghiệp Ô tô vận tải
XN khai thác q.lý các toàn nhà VP làm việc VSP & các CT phi SX