TRA CỨU SỐ LIỆU LƯƠNG Liên doanh VietsovPetro
Chọn đơn vị để tra cứu thông tin lương:
Bộ máy điều hành – Bảo vệ - Trường KTNV từ tháng 06/2014
Bộ máy điều hành – Bảo vệ - Trường KTNV trước tháng 06/2014
Xí nghiệp khai thác:
Xí nghiệp khoan và sửa giếng
Xí nghiệp cơ điện:
Trung Tâm Y tế:
Các xí nghiệp còn lại